Ống phân phối nhiên liệu

ống nhiên liệu linh hoạt, ống cấp nhiên liệu.